REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

-REGULAMIN-

Sklep internetowy Sarmatia Trading działający pod adresem www.sarmatiatrading.pl (dalej: „Sklep Internetowy Sarmatia Trading”) jest platformą prowadzoną przez:

BRILLIANT IDEAS sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4, 34-120 w Andrychowie, NIP: 9522202500, REGON: 385074610.

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego Sarmatia Trading może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sarmatiatrading.pl.
 3. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

W Koszyku, Klient wskazuje:

(a) zamawiane produkty;

(b) Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail i telefon

(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

(c) dane niezbędne do wystawienia faktury (jeśli potrzebuje);

(d) sposób dostawy;

(e) sposób płatności.

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „PRZEJDŹ DO KASY”, „WYSYŁKA”, „ZALOGUJ SIĘ”, . Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ” „KONTYNUUJ Z PAYPAL”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie i w trakcie procedury zamawiania.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany w zamówieniu wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych z widocznych na stronie www Sklepu Internetowego Sarmatia Trading produktów ze sprzedaży internetowej poprzez stosowne ich oznaczenie. Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

(a) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia co najmniej trzech zamówień płatnych przy odbiorze;

(b) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej.

 1. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi następujące możliwości, a Klient dokona wyboru jednej z nich:

  (a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); albo

  (b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że produkt jest nieodstępny, Sklep zawiadomi o tym Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:

(a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;

 1. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 2 Ceny produktów

 1. Sklep zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego Sarmatia Trading i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Sarmatia Trading zamieszczone przy produkcie:

(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

(b) nie zawierają kosztów przesyłki;

(c) nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Sarmatia Trading w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą dokonania zmiany ceny zmiany lub odwołania akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3

Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu (z wyjątkiem zamówienia na produkcję) aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
 2. Zmian można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Sarmatia Trading kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Sarmatia Trading.

§ 4

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty można dokonać:

(a) gotówką w przypadku odbioru osobistego. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym Sarmatia Treding;

(b) przelewem bankowym tradycyjnym, bądź dokonanym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy Sarmatia Trading potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

 1. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§ 5

Czas realizacji zamówień

 1. Standardowym terminem realizacji przesyłki są trzy dni robocze. Sklep może zamieścić na Stronie produktowej dodatkową informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są zależne od niej ani od osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza.

§ 6

Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklep Sarmatia Trading. Sklep zwróci Klientowi niezbędne koszty przesyłki.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na nowy albo jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo będzie narażała Klienta na znaczne niedogodności – Sklep zwróci Klientowi odpowiednią część lub całość uiszczonej ceny za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot części lub całości ceny nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej.

§ 7

Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może:

(a) skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient dochodzi roszczeń bezpośrednio od gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep jest tylko pośrednikiem. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;

(b) skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 8

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się telefonicznie ze Sklepem Internetowym Sarmatia Trading.

Powyższe uprawnienie nie dotyczy towarów sprowadzanych bezpośrednio od producenta na zamówienie Klienta i/lub produkowanych na zamówienie Klienta, jak również produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez z  niego zamówieniu – w tym w szczególności wykonanych lub zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie dywanów, skór, mebli, luster i ciętych na miarę tkanin.

 1. Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może bez podawania przyczyny zwrócić każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading produkt w stanie nieuszkodzonym, za wyjątkiem towarów sprowadzanych bezpośrednio od producenta na zamówienie Klienta i/lub produkowanych na zamówienie Klienta, jak również produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – w tym w szczególności wykonanych lub zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie dywanów, skór, mebli, luster i ciętych na miarę tkanin.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionych produktów w stanie nieuszkodzonym, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem, że w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni odeśle produkty w stanie nieuszkodzonym na adres: Sarmatia Trading ul. Grunwaldzkia 1a, 34-120 w Andrychowie.
 3. Wszelkie płatności i rozliczenia między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

§ 9

Zwrot należności Klientom

 1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

(a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

(b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);

(c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy info@sarmatiarading.pl wezwania do przesłania Sklepowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy Sarmatia Trading.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Brilliant Ideas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klienci Sklepu Internetowego Sarmatia Trading mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Sarmatia Trading nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego Sarmatia Trading nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Sarmatia Trading zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Sarmatia Trading wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2015.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sarmatiatraidnig.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 10. Sarmatia Trading jest znakiem towarowym korzystającym z ochrony prawnej, do którego wszelkie prawa przysługują Tomaszowi Polońskiemu.